นางสาวปราณี ชลารักษ์ แรงงานจังหวัดแพร่ อบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงานจังหวัดแพร่ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4

                วันนี้ 16 พฤษภาคม 2562 นางสาวปราณี ชลารักษ์ แรงงานจังหวัดแพร่ จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ โดยได้รับเกียรติจากนายจตุพร ณ จันตา เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงานจังหวัดแพร่ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4

/p>