สรจ.พิษณุโลก ร่วมตรวจติดตามสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการเพื่อการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

               เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม  2562 เวลา 13.00 น. นายเกียรติพงษ์  แสนยากุล  แรงงานจังหวัดพิษณุโลก  มอบหมาย นางสาวมลนิตา  มาสะธรรม  นักวิชาการแรงงาน ร่วมตรวจติดตามสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการเพื่อการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 3 แห่ง มีลูกจ้างทั้งสิ้น  167 คน เป็นแรงงานไทย จำนวน  145 คน (ชาย 85 คน / หญิง 60 คน ) แรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา จำนวน 10 คน (ชาย 7 คน / หญิง 3 คน) และสัญชาติลาว จำนวน 12 คน (ชาย 6 คน / หญิง 6 คน) ไม่พบการกระทำผิดทางด้านแรงงานแต่อย่างใด