แรงงานจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมเทพบดี อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ชั้น 4

                วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวมาลี ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุมเทพบดี อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ชั้น 4

**************************