หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานสัญจรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านม้าร้อง ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพานและ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานใหญ่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

                วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน ออกตรวจนิเทศการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายด้านแรงงาน ตามโครงการประชุมอาสาสมัครแรงงานสัญจรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านม้าร้อง ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพานและ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานใหญ่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานได้ชี้แจงภารกิจของแต่ละหน่วยงานให้ผู้ร่วมประชุมทราบ