สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมกฏหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ หลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)” สำหรับผู้ปฎิบัติงานในส่วนภูมิภาค

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 3 เทศบาลนครนนทบุรี : นางสาวเพ็ญศรี แก้วช่วย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้รับมอบหมายจากแรงงานจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมกฏหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ หลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)” สำหรับผู้ปฎิบัติงานในส่วนภูมิภาค ของสำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี โดยมีนางสุภัทร โรจน์บวรวิทยา เป็นประธานในการอบรมครั้งนี้