แรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย (จัดประชุมนายจ้าง) จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นางกัญจนาภรณ์ ไซกัล แรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย (จัดประชุมนายจ้าง) จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี โดยมีโดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ และร่วมบรรยายพิเศษ วัตถุประสงค์ของโครงการฯ ครั้งนี้เพื่อให้นายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่างด้าวตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ทั้งนี้แรงงานจังหวัดนนทบุรี ได้มอบหมายให้นางสาวพรวิไล ผ่องศรี นักวิชาการแรงานชำนาญการ เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ เพื่อที่จะได้นำความรู้เกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่างด้าวมาอธิบายต่อให้แก่เจ้าหน้าที่ในสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีรับฟังต่อไป