ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในโอกาศ ตรวจนิแทศงานสำนักงาน ประจำปี ๒๕๖๒

                วันที่ ๑๗ -๑๙ มิถุนายน  ๒๕๖๒  สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ได้ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน  นำโดย นางอัจฉรา แก้วกำชัยเจริญ  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายเชิดศักดิ์ วิสุทธิกุล ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน นายวิรัตน์ คันศร ผู้ตรวจราชการกรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นาง วลัยพร เหล่าวานิช ผู้ตรวจราชการกรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายพงศักดิ์ ศศิมหศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม และนางสาวภัทรพร  สมันตรัฐ  ผู้อำนวยการสำนักตรวจและประเมินผล ในโอกาสตรวจนิเทศงานของสำนักงานแรงงานฯ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง และมาเก๊า โดยมีการดำเนินกิจกรรมตามลำดับ ดังนี้

             ๑. วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

             - เวลา ๑๒.๔๕ น.  เยี่ยมคารวะ นายอสิ ม้ามณี กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง โดยหารือ ข้อราขการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยและคนไทยผู้ตกทุกข์ได้ยาก  หารือความร่วมมือของเครือข่ายชุมชนไทยในฮ่องกงและมาเก๊า หารือสถานการณ์แรงงานทั่วไปของฮ่องกงและมาเก๊า แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ของผลกระทบต่อคนไทยที่อยู่ในฮ่องกงของสถานการณ์การชุมนุมประท้วงที่เกิดขึ้น

             - เวลา ๑๕ ๐๐ น.  คณะผู้ตรวจราขการฯ เดินทางตรวจนิเทศงานของสำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกงและพบปะเจ้าหน้าที่สำนักงาน โดยให้ข้อแนะนำในการปรับปรุงการปฏิบัติงานตามภารกิจในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตโดยแนะนำให้ติดตามผลความก้าวหน้าในการนำความรู้ไปใช้ของผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ ๑ และระดับ ๒  รวมถึงแนะนำการทำกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อแรงงานและสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ

             - เวลา ๑๖.๓๐ น. คณะผู้ตรวจราชการฯ หารือ รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของแรงงานไทยตามข้อเรียกร้องที่สมาคม/สหภาพฯ ได้ยื่นในวันแรงงานและได้กล่าวขอบคุณคณะบุคคลดังกล่าวที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนสำนักงานแรงงานฯด้วยดีเสมอมา ได้แก่ สมาคมรวมไทยในฮ่องกง สมาคมสตรีไทย    ในฮ่องกง สหภาพแรงงานไทยในฮ่องกง สมาคมชาวไทยในฮ่องกง รวมถึงผู้แทนชมรมนักเรียน กศน. และชมรมนักศึกษา มสธ. รวมผู้เข้าพบจำนวน ๖ คน

             ๒. วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

             -  เวลา ๑๐.๓๐ น. คณะผู้ตรวจราชการฯ ได้เดินทางเข้าพบ Ms. Stephane Ho ตำแหน่ง Executive Director of HR, Wynn Palace Macau หารือแนวทางการขยายสาขาอาชีพที่คนไทย     มีความชำนาญ อาทิ พ่อครัวแม่ครัว และอื่นๆ เยี่ยมชมสถานประกอบการ หอพักแรงงาน ตลอดจนพบปะเยี่ยมเยียนแรงงานไทย จำนวน ๑๐ คน เป็นแรงงานทั้งที่นำเข้าโดยรัฐจัดส่ง และแจ้งการเดินทางด้วยตัวเอง         ซึ่งแรงงานพอใจในการทำงานกับบริษัทแห่งนี้ เนื่องจากสวัสดิการดี ค่าจ้างตั้งแต่ ๔๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป และ     มีที่พักที่ได้มาตรฐานให้อยู่โดยเสียค่าส่วนกลางและค่าบริการ Wifi จำนวน ๓๕๐ เหรียญมาเก๊าต่อเดือน

             - เวลา ๑๔.๓๐ น.  คณะผู้ตรวจราชการฯ เข้าพบ Mr. Paulo Cheong ตำแหน่ง Vice Presidsent of HR, Sands China Limited สถานประกอบการประเภทโรงแรมคาสิโน โดยได้หารือประเด็นความร่วมมือการขยายตลาดแรงงานโดยวิธีจัดส่งโดยรัฐ นอกจากนี้ได้เยี่ยมชมสถานประกอบการและพบปะแรงงาน (พนักงานต้อนรับ พนักงานนวดสปา พนักงานขาย พ่อครัว) ๑๐ คน เป็นการเข้าทำงาน โดยรัฐจัดส่ง ซึ่งแรงงาน พอใจในการทำงานกับสถานประกอบการแห่งนี้เนื่องจากสวัสดิการดี รายได้ตั้งแต่ ๔๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป

             -  เวลา ๑๗.๑๕ น. คณะผู้ตรวจราชการฯพบประธานสมาคมไทยในมาเก๊า และเยี่ยมร้านอาหารไทยในมาเก๊า พบปะแรงงานไทย จำนวน  ๕ คน   

             ทั้งนี้ ในการพบปะแรงงานไทย คณะผู้ตรวจราชการฯและสำนักงานแรงงานฯ ได้ให้ คำแนะนำด้านการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ในต่างแดนที่ต้องมีความอดทน ประหยัด ให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ การพัฒนาต่อยอดตนเองให้ก้าวหน้า รวมถึงการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจให้ดีอยู่เสมอ หากมีปัญหาประการใดให้ปรึกษาหรือแจ้งต่อสำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกงได้ ซึ่งแรงงานดังกล่าวต้องการให้กระทรวงแรงงาน ได้มีการเยี่ยมแรงงานที่สถานประกอบการลักษณะนี้ในปีต่อๆ ไปด้วย