ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ก.แรงงาน ประชุม คกก. กองทุนบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

วันที่: 
26 มิถุนายน 2019

          วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. พันตำรวจตรีหญิง รมยง สุรกิจบรรหาร รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน โดยที่ประชุมได้มีการขอความเห็นชอบร่างตัวชี้วัดกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ประจำบัญชี 2563 และโครงสร้างกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวและอัตรากำลัง และพิจารณาการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการเสริมสร้างการรับรู้สู่การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU ของสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว และส่วนภูมิภาค ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และร่างแผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

 

-----------------------------------------

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ชาญชัย ชาวหนองเพียร ภาพ - ข่าว

26 มิถุนายน 2562