ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ก.แรงงาน ประชุม คกก. กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง

วันที่: 
26 มิถุนายน 2019

            วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาจ่ายเงินสงเคราะห์ลูกจ้าง กรณีอื่นนอกจากค่าชดเชย การจำหน่ายหนี้ออกจากบัญชีเป็นหนี้สูญของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง การขอปรับแก้ไขผลการพิจารณาเงินสงเคราะห์ กรณรีอื่นนอกจากค่าชดเชย (ค่าจ้างค้างจ่าย) การจัดทำโครงสร้างการบริหารงานทุนหนุมเวียนและมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และการกำหนดแนวทางการพิจารณาให้การสงเคราะห์ เรื่อง ลูกจ้างได้รับความเดือดร้อนทางการเงินจนไม่สามารถดำรงชีพได้ตามอัตภาพ

 

 

-----------------------------------------

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ชาญชัย ชาวหนองเพียร ภาพ - ข่าว

26 มิถุนายน 2562