ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ก.แรงงาน สร้างนักบริหารแรงงานเป็นกำลังหลักสำคัญขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงฯ

วันที่: 
26 มิถุนายน 2019
          วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารแรงงาน” พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องกาหลง โรงแรมผึ้งหวาน รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยกล่าวว่า บนเส้นทางของการบริหารงานนั้น นักบริหารมักจะประสบปัญหา อุปสรรคแตกต่างกันไป และสิ่งที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นคุณสมบัติของนักบริหารที่ดีจำเป็นต้องมีเพื่อที่จะก้าวไปในเส้นทางการบริหารอย่างราบรื่น มั่นคงและประสบความสำเร็จ คือ ท่านจะต้อง มีจิตใจเข้มแข็ง มีความอดทน เสียสละ ทุ่มเท มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ การงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม และเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม  โดยมีเป้าหมายเพื่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่ตอบสนองต่อประโยชน์สุขของประชาชน และประเทศชาติเป็นที่ตั้ง การฝึกอบรมครั้งนี้มิใช่เพียงแค่ว่า เมื่อจบการฝึกอบรมแล้วต่างคนต่างไป หรือเพียงแต่ทำเอกสารผลงานกลุ่มเก็บไว้  โดยมิได้นำไปใช้ปฏิบัติ ในการทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานอย่างจริงจัง ผมจึงหวังว่าผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมในรุ่นนี้จะร่วมมือ ร่วมใจกันพัฒนาเป็นเครือข่ายที่เหนียวแน่น มีการประสานการทำงานร่วมกัน ด้วยความสมัครสมานสามัคคีอย่างเป็นปึกแผ่น และเป็นกำลังหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงแรงงานอย่างเข้มแข็งต่อไป
 
 
          ทั้งนี้ การฝึกอบรมหลักสูตรนี้ได้เริ่มมาตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ และจะสิ้นสุดลงในวันนี้ รวมระยะเวลาในการอบรมตลอดหลักสูตร ๑๐ วัน ๗๑ ชั่วโมง โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และสำนักงานรัฐมนตรี รวม ๕๐ คน ซึ่งมีรายงานผลการฝึกอบรม โดยสรุป ดังนี้ ภาควิชาการ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนมีความสนใจ ตั้งใจ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอภิปรายแสดงความคิดเห็นกับวิทยากรและกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วยกันเองอย่างสม่ำเสมอและเป็นไปอย่างเหมาะสม ภาคฝึกปฏิบัติ : ได้แบ่งผู้เข้ารับการอบรมออกเป็น ๕ กลุ่ม เพื่อให้แต่ละกลุ่มนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปจัดทำเป็นผลงานทางวิชาการ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานที่รับผิดชอบ ซึ่งทุกกลุ่มได้ร่วมมือทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถระดมสมอง คิดวิเคราะห์ และผลิตผลงาน รวมทั้งนำเสนอผลงานได้ภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งผลการประเมินจากวิทยากรปรากฏว่า ผลงานของทุกกลุ่มอยู่ในระดับดีมาก และผู้เข้ารับการอบรมทุกคน มีคะแนนประเมินผลการทดสอบความรู้ทางวิชาการ และการฝึกปฏิบัติจัดทำผลงานทางวิชาการ รวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ผู้เข้ารับการอบรมยังได้ให้ความสนใจในการเพิ่มพูนประสบการณ์ทางด้านการบริหาร จากการศึกษาดูงานหน่วยงานภาคเอกชนที่ประสบความสำเร็จ ตลอดจนให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ อย่างดียิ่ง รวมทั้งมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ซึ่งจากผลที่ได้รับการประเมินผลทางวิชาการทั้งการทดสอบความรู้รายบุคคล และผลงานทางวิชาการซึ่งเป็นภาคปฏิบัติของแต่ละกลุ่ม ดังนั้นจึงมีความเชื่อมั่นว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมในรุ่นนี้จะสามารถนำความรู้ ทักษะ รวมทั้งประสบการณ์ด้านต่างๆ ที่ได้รับการถ่ายทอดจากวิทยากร จากการไปศึกษาดูงาน และจากการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้นไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
 
-----------------------------------------------
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ / ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ / กัณติภณ คูสมิทธิ์ ข่าว ภาพ