ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ก.แรงงาน ประชุม คกก. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

วันที่: 
26 มิถุนายน 2019

          วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยที่ประชุมได้มีการขอความเห็นชอบดังนี้ 1) จัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ พร้อมทั้งคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ สาขาบริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สาขานักออกแบบแอนิเมชันสามมิติ 2) การจ่ายเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 3) ทบทวนแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนปฏิบัติการดิจิทัล แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2562 – 2564 และแผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปีบัญชี 2562 4) ร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานประจำบัญชี 2563

 

 

-----------------------------------------

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ชาญชัย ชาวหนองเพียร ภาพ - ข่าว

26 มิถุนายน 2562