ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน พร้อมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทาสีกำแพงวัดบ้านหนองมะเสี่ยง

               เมื่อวันที่ 25  มิถุนายน 2562 สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน พร้อมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทาสีกำแพงวัดบ้านหนองมะเสี่ยง ต.หนองไฮ อ.เสนางคนิคม และชาวบ้านในชุมชนบ้านหนองมะเสี่ยง