ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ก.แรงงาน จัดมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติฯ จ.สงขลา

วันที่: 
27 มิถุนายน 2019

            ก.แรงงาน จัดมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ นัดพบแรงงาน รับสมัครงานงานว่างกว่า 1,000 อัตรา ฝึกและสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ รับลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศ ให้คำปรึกษาด้านอาชีพ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ลดความเหลื่อมล้ำ สนองนโยบายรัฐบาล

 

                                                                                                                                                                         DOWNLOAD IMAGES

            เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดสงขลา ณ อาคารหอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา โดยมี นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวรายงาน มีผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานเข้าร่วมในครั้งนี้ โดยปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงานทำ และคุ้มครองคนหางาน เพื่อให้ประชากรมีงานทำที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและความถนัด ไม่ถูกหลอกลวง ตลอดจนได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมและเป็นธรรม ปัจจุบันการว่างงานและการขาดแคลนแรงงานในประเทศไทย เกิดจากความไม่สอดคล้องระหว่างกำลังแรงงานที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน กับความต้องการของตลาดแรงงาน เนื่องจากผู้ที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาและผู้ว่างงานทั่วไป ยังไม่ทราบข้อมูลข่าวสารโลกอาชีพการศึกษา ความต้องการของตลาดแรงงาน และแนวทางการเข้าสู่อาชีพในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนการเตรียมตัวเพื่อการหางานทำ อาชีพเสริม จึงเป็นโอกาสที่ดีของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้จะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคน อีกทั้งจักทำให้ประชาชนได้มีแนวทางเลือกประกอบอาชีพ มีอาชีพ มีงานทำ
 
            สำหรับการจัดงานในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 มิ.ย.62 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีลงนามถวายพระพร พิธีกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมนัดพบแรงงาน โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสมัครงาน มีนายจ้าง สถานประกอบการเข้าร่วมรับสมัครงาน 30 บริษัท ตำแหน่งงานว่างกว่า 1,000 อัตรา กิจกรรมฝึกและสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ 30 อาชีพ รับลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศ บริการให้คำปรึกษาด้านอาชีพ บริการทำแบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้ากลุ่ม OTOP กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้สูงอายุ บริการคลินิกแรงงาน การจัดนิทรรศการหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน การบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการประกอบอาชีพตามแนวพระราชดำริ” และ “แรงงานพันธุ์ใหม่ที่ตลาดแรงงานต้องการ”

-------------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

27 มิถุนายน 2562

ชนินทร เพ็ชรทับ ข่าว

สมภพ ศัลบุตร ภาพ