ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ก.แรงงาน ประชุม คกก.จัดงานวันสถาปนากระทรวงแรงงาน

วันที่: 
08 กรกฎาคม 2019

            วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนากระทรวงแรงงาน โดยที่ประชุมได้พิจารณาการกำหนดวันจัดงานวันคล้ายสถาปนากระทรวงแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๒ และการจัดกิจกรรมในงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๒ รวมถึงมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

                                                                                                                                                                         DOWNLOAD IMAGES

--------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์