ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดโครงการอบรมการใช้อินเตอร์เน็ตในชีวิตประจำวัน แก่แรงงานไทย และ ร่วมกิจกรรมทำบุญเข้าพรรษา ณ วัดฮ่องกงธัมมาราม เขตหยุ่นหลอง

               วันที่ ๗  กรกฎาคม ๒๕๖๒ สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดโครงการอบรมการใช้อินเตอร์เน็ตในชีวิตประจำวัน แก่แรงงานไทย และ ร่วมกิจกรรมทำบุญเข้าพรรษา ณ วัดฮ่องกงธัมมาราม เขตหยุ่นหลอง  ดังนี้
               ๑. เวลา ๑๐.๐๐- ๑๖.๐๐ น. จัดโครงการอบรมการใช้อินเตอร์เน็ตในชีวิตประจำวันแก่แรงงานไทย เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่แรงงานไทย    ที่ร้านอาหารรวมใจ เขตเกาลูน มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๒๓ คน
               ๒. เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ร่วมกับทีมประเทศไทยและพุทธศาสนิกชนชาวไทยและฮ่องกง โดยรองกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกงได้แก่ นางณัฏฐา สุนทราภา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน และ  หล่อเทียนพรรษา ณ วัดฮ่องกงธัมมาราม  เขตหยุ่นหลอง ทั้งนี้ รองกงสุลใหญ่ฯ และกงสุล (ฝ่ายแรงงาน) นางรัชนีกร ปิ่นแก้ว กล่าวทักทายและประชาสัมพันธ์ภารกิจของสถานกงสุลใหญ่ฯ และสำนักงานแรงงาน  โดยมี    ผู้ร่วมงานประมาณ ๓๐๐ คน