ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ก.แรงงาน ประชุมประเมินผลปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ

วันที่: 
09 กรกฎาคม 2019

          วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ และลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำรอบการประเมินที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณามาตรฐานความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินให้เกิดมาตรฐาน และความเป็นธรรมในการการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของลูกจ้างประจำ ในสังกัดกระทรวงแรงงานสำหรับรอบการประเมินที่ 1 ปี 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)

 

 

+++++++++++++++++++++++

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ชาญชัย  ชาวหนองเพียร – ภาพ/ข่าว

9 กรกฎาคม 2562