ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ก. แรงงาน ประชุมติดตาม ‘ข้อเรียกร้อง วันแรงงานแห่งชาติ ปี 62’

วันที่: 
09 กรกฎาคม 2019
          วันนี้ (9 ก.ค. 62) เวลา 09.30 น. นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินการตามข้อเรียกร้อง วันแรงงานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 โดยที่ประชุมได้พิจารณาดำเนินการข้อเรียกร้องเนื่องในวันแรงงานแห่งขาติ ปี พ.ศ. 2562 ของคณะกรรมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2562 และความคืบหน้าในการดำเนินการในแต่ละข้อเรียกร้องฯ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละข้อเรียกร้องได้นำเสนอผลการดำเนินการ เพื่อฝ่ายเลขานุการฯ จะได้นำสรุปในภาพรวมเสนอ ปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้กลุ่มองค์กรแรงงานที่นำเสนอข้อเรียกร้องทราบต่อไป ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
 
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาพและข่าว
9 กรกฎาคม 2562