ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ก.แรงงาน ประชุม ‘ใช้จ่ายงบประมาณ สป.รง. ปี 62 ครั้งที่ 6/62’

วันที่: 
11 กรกฎาคม 2019
          วันนี้ (11 ก.ค. 62) เวลา 09.30 น. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  (สป.รง.) ครั้งที่ 6/2562 โดยที่ประชุมได้พิจารณาติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 ติดตามเงินกันเหลื่อมปีก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการจัดสรรเงินงบประมาณจากงบสำรองผลผลิต ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน
 
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาพและข่าว
11 กรกฎาคม 2562