ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดโครงการอบรมอาสาสมัครแรงงาน ประจำปี 2562 ณ ชายหาด Gold Coast เขต นิวเทอริทอรื่

                สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดโครงการอบรมอาสาสมัครแรงงาน ประจำปี 2562  ณ  ชายหาด Gold Coast เขต นิวเทอริทอรื่ โดยกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง นายอสิ ม้ามณี เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดอบรมอาสาสมัครแรงงานฯ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ เสริมสร้างศักยภาพและสร้่างเครือข่ายแรงงาน ในการประสานงานให้ความช่วยเหลือเพื่อนแรงงานที่ประสบปัญหาด้านแรงงานเบื้องต้น การช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่แรงงาน เป็นต้น โดยมีการให้ความรู้ในหัวข้อ "บทบาท หน้าที่อาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศ" โดยนางสาวอรอนงค์ ศรีสุวิทธานนท์ รองกงสุล (ฝ่ายแรงงาน)   หัวข้อ "การให้บริการด้านกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง / การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร" โดยนายเมษ สุวรรณตรา ตำแหน่งกงสุล ประจำสถานกงสุลฯ   หัวข้อ "ระเบียบพิธีการศุลกากรไทย" โดย ร้อยตรีเสนิส พัฒนศิริ กงสุล (ฝ่ายศุลกากร) และหัวข้อ "การประกันสังคมตามมาตรา 40 " โดยนางรัชนีกร ปิ่นแก้ว กงสุล (ฝ่ายแรงงาน ) ทั้งนี้  มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเป็นอาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศ  กิจกรรมสันทนาการประสานสัมพันธ์เครือข่าย  ซึ่งมีอาสาสมัครแรงงาน เข้าร่วมโครงการ จำนวน  40  คน จำแนกเป็น  เขตฮ่องกง  14 คน  เขตเกาลูน  14 คน  และเขตนิวเทอริทอรี่  12   คน