ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ก.แรงงาน ประชุมอนุกรรมการส่งเสริมโอกาสด้านอาชีพและการทำงานสำหรับผู้สูงอายุ

วันที่: 
09 สิงหาคม 2019

           วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมาย นายธวัช เบญจาทิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการขยายโอกาสด้านอาชีพและการทำงานสำหรับผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 9 เดือน การจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 และการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมการขยายโอกาสด้านอาชีพและการทำงานสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในปีงบประมาณ 2563

 

 

+++++++++++++++++++++++

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ชาญชัย ชาวหนองเพียร ภาพ/ข่าว

9 สิงหาคม 2562