ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ก.แรงงาน ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 20

วันที่: 
09 สิงหาคม 2019

           วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น.นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ ๒๐ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ โดยที่ประชุมมีวาระสำคัญเพื่อรับทราบ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและแรงงาน ผลการตรวจแรงงาน เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ข้อมูลจำนวนผู้สมัครงาน ตำแหน่งงานว่าง การบรรจุงาน คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างจังหวัดโดยมีวาระเพื่อพิจารณา เรื่องการเสนอชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและเลือกกันเองเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน ภาค ๓ ภาค ๔ ภาค ๕ และภาค ๙ ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

 

-----------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
สมภพ ศีลบุตร - ภาพ/
9 สิงหาคม 2562