ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

‘ผู้ตรวจแรงงาน’ ลงพื้นที่ตรวจราชการ 'บึงกาฬ' รอบ ๓

วันที่: 
09 สิงหาคม 2019
          วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายอภิญญา สุจริตตานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะ ประชุมหัวหน้าส่วนในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบึงกาฬ รอบที่ ๓ เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของหน่วยงานในสังกัดตามแผนการตรวจราชการฯ และตรวจติดตามแผนการตรวจราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
 
 
          ในช่วงบ่าย ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และหัวหน้าส่วนในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบึงกาฬลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ และมอบวุฒิบัตรหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม ๓๐ ชั่วโมง สาขาการสานกระเป๋าพลาสติก รุ่นที่ ๒ จำนวน ๒๐ คน ดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ ๕-๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ หลังจากนั้นตรวจเยี่ยมโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับแรงงานนอกระบบ และกลุ่ม OTOP หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม ๓๐ ชั่วโมง สาขาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า รุ่นที่ ๑ จำนวน ๒๐ คน โดยความร่วมมือกับกลุ่มทอผ้าป่าแฝก ตำบลป่าแฝก อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ ๖-๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลาประชาคมบ้านศรีมงคล หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าแฝก อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานแนะนำให้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ด้วย
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
9 สิงหาคม 2562