ผต.รง. ตรวจติดตามนโยบายเน้นหนักของ ก.แรงงาน จ.เชียงราย

วันที่: 
21 สิงหาคม 2019
          วันที่ 20 สิงหาคม 2562 นายอภิญญา สุจริตตานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางพรปวีณ์ วิชิต ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม เดินทางไปตรวจราชการเพื่อประชุมหัวหน้าส่วนในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงราย รอบที่ 3 ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของหน่วยงานในสังกัดตามแผนการตรวจราชการฯ จากการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายเน้นหนักของกระทรวงแรงงานในนโยบายเร่งด่วน การยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ (Super Worker) พบว่า ส่วนใหญ่ดำเนินการฝึกได้ครบตามเป้าหมาย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการยกระดับทักษะฝีมือแรงงานและผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นแรงงานที่มีคุณภาพ มีศักยภาพ พัฒนาขีดความสามารถเพื่อเพิ่มผลิตภาพของแรงงานด้านเทคโนโลยีชั้นสูง รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม และมีองค์ความรู้ใหม่ที่เอื้อต่อการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ส่งผลให้สถานประกอบกิจการมีศักยภาพในการแข่งขัน แรงงานไทยในสถานประกอบกิจการภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต มีทักษะฝีมือ มีสมรรถนะที่ได้มาตรฐาน และมีรายได้ที่สูงขึ้น 
 
 
          การขับเคลื่อน Safety Thailand ในส่วนของการรับรองความรู้ความสามารถ คณะผู้ตรวจราชการฯ แนะนำว่า นอกจากสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารแล้วกรมพัฒนาฝีมือแรงงานยังร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชนฝึกอบรมเพื่อยกระดับฝีมือแรงงานให้แก่บุคลากรในสาขาอื่นๆ ด้วย อาทิ สาขาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และสาขาช่างเชื่อม พร้อมทั้งผลักดันให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้ง 2 สาขา เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในอนาคตอันใกล้สาขาที่กล่าวมานี้จะเป็นสาขาในลำดับถัดไปที่จะพิจารณาให้มี License เพื่อเป็นการรับรองด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและผู้ใช้บริการ เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้สูงขึ้น จึงเน้นย้ำ ขอให้ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เตรียมความพร้อมที่จะรองรับการทดสอบฯ แก่ผู้ประกอบการด้านช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หรือผู้ประกอบการอาชีพด้านช่างเชื่อม ที่เข้าสมัครรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการทดสอบฯ ได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ หรือโทรไปสอบถามได้ที่สายด่วน กระทรวงแรงงาน 1506 กด 4
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
21 สิงหาคม 2562