แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมการตรวจบูรณาการตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ บริษัท วี.เอส.อาร์ ออโต้เซลล์ จำกัด

                วันที่ 10 กันยายน 2562 นางสาวอารีย์ การธิโร แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้  นางสาวนิรมล หมื่นจิตร นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ พร้อมภาคีเครือข่ายประกอบด้วยผู้แทนส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานผู้แทนสำนักงานสาธารณสุข,หอการค้า,หัวหน้าศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และประธานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรณรงค์ ขับเคลื่อนขยายเครือข่ายสมาชิกชมรม/ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ปี 2562 ของสำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ บริษัท วี.เอส.อาร์ ออโต้เซลล์ จำกัด โดยมี นายเกรียง พิมพา กรรมการผู้จัดการบริษัทพร้อมพนักงานให้การต้อนรับ พร้อมร่วมประชุมรับทราบนโยบายการรณรงค์และแนวทางการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุราษฎร์ธานี