ก.แรงงาน จับมือ เครืออัมรินทร์ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ ฯ

วันที่: 
16 กันยายน 2019

           กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ บริษัทในเครืออมรินทร์ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 7 จาก 15 ครั้งช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานและประชาชนที่ประสบอันตรายจากการทำงาน ส่งเสริมรณรงค์ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความเสียสละและทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน เฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปี 2562

 

 

            วันนี้ (16 ก.ย.62) นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายธวัช เบญจาทิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมกระทรวงแรงงานร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 7 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี คุณระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พลับลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) กล่าวรายงาน ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 กระทรวงแรงงานจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมกระทรวงแรงงานร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้น โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนในการจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติและร่วมสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพัฒนาให้ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรือง และประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดังเช่น พระปฐมบรมราชโองการที่ได้ทรงพระราชทานไว้เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 ใจความว่า“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”
          นายธวัช ฯ กล่าวต่อว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7 จากเป้าหมาย 15 ครั้ง ณ กระทรวงแรงงาน หน่วยงานของรัฐ และสถานประกอบกิจการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระหว่างเดือน พ.ค.62 - เม.ย.63 เพื่อเป็นการสนองพระปฐมบรมราชโองการและพระราชปณิธานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยการสนับสนุนการจัดหาโลหิตให้สภากาชาดไทยในการนำโลหิตไปช่วยเหลือประชาชนตลอดจนพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่ประสบอันตรายจากการทำงาน และเป็นการส่งเสริมรณรงค์ให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความเสียสละและการทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน ตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของทุกคน ซึ่งได้รับความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนด้วยดีจากสถานประกอบกิจการ และสภากาชาดไทย ทั้งนี้ จากผลการดำเนินการ6 ครั้งที่ผ่านมา พบว่า มีผู้มาลงทะเบียน 1,740 คน ได้โลหิต 1,522 ยูนิต คิดเป็น 608,800 ซีซี

 

-----------------------------------------

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ-ข่าว/
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร-ภาพ/
16 กันยายน 2562