ก.แรงงาน ประชุม ‘เสริมสร้างสุขภาวะและความปลอดภัยในการทำงาน ครั้งที่ 4’

วันที่: 
17 กันยายน 2019
          วันนี้ (17 ก.ย. 62) เวลา 09.30 น. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ "สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสุขภาวะและความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อคุณภาพชีวิตคนทำงานในพื้นที่ภาคตะวันออกแบบมีส่วนร่วม" (Healthy and Safety Thailand) ครั้งที่ 4 โดยที่ประชุมได้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการโครงการ ให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่และจำนวนกรรมการ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการตามแนวคิดองค์กรสุขภาวะ พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน สร้างต้นแบบในพื้นที่ EEC ด้วยการบูรณาการกิจกรรมตามนโยบายที่มีมาตรฐานรองรับ เน้นภารกิจความปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี เป็นพื้นฐานการสร้างสุขภาวะ สร้างผู้นำรุ่นใหม่ นปปร. เป็นเครือข่ายจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม ร่วมประสานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน และพัฒนา สืบสาน ต่อยอด องค์กรดีเด่นด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานที่มีมาตรฐานสู่ความยั่งยืน เป็นต้นแบบ Decent Work งานที่มีคุณค่า ณ ห้องประชุมมิดรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาพและข่าว
17 กันยายน 2562