‘หม่อมเต่า’ เผย ที่ประชุมรัฐมนตรีแรงงาน เห็นชอบแผนงานการเคลื่อนย้าย และคงสิทธิทางประกันสังคมแรงงานต่างด้าวในกลุ่มประเทศ CLMTV

วันที่: 
18 กันยายน 2019

        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะ เข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีแรงงานในกลุ่มประเทศ CLMTV ครั้งที่ 3 ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา เผยที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันในหลักการของแผนงาน เพื่อการเคลื่อนย้ายและคงสิทธิทางประกันสังคมสำหรับแรงงานต่างด้าวในกลุ่มประเทศ CLMTV ตั้งคณะทำงานร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรี โดยจะมีการรับรองในการประชุมครั้งต่อไป ณ สปป.ลาว

 

 

      เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายดวงฤทธิ์ เบญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีแรงงานในกลุ่มประเทศ CLMTV ครั้งที่ 3 ณ อัปสรา พาเลส รีสอร์ทและคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์จังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา ในหัวข้อ “Toward the Protection of Migrant Workers in CLMVT Countries: Social Security Cooperation” โดยสมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน เป็นประธานในพิธีเปิด
       การประชุมในครั้งนี้ได้มีการให้ความเห็นชอบร่วมกันในหลักการของแผนงาน (Roadmap) เพื่อการเคลื่อนย้ายและการคงสิทธิทางประกันสังคมสำหรับแรงงานต่างด้าวในกลุ่มประเทศ CLMTV และร่างแถลงการณ์ร่วม (Joint Statement) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการจะร่วมกันพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการเคลื่อนย้ายและคงสิทธิทางประกันสังคมสำหรับแรงงานต่างด้าวกลุ่มประเทศ CLMTV ให้เป็นรูปธรรมต่อไป ซึ่งจะมีการตั้งคณะทำงานร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรี (Ministerial Declaration) โดยจะมีการรับรองในการประชุมระดับรัฐมนตรีแรงงานในกลุ่มประเทศ CLMTV ครั้งที่ 4 ณ สปป.ลาว ต่อไป

---------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ - ข่าว/
สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ข้อมูล - ภาพ/
17 กันยายน 2562