"ผู้ตรวจแรงงาน" เปิดสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของการแรงงานสัมพันธ์และความร่วมมือในสถานประกอบการโดยทวิภาคี

วันที่: 
04 ตุลาคม 2019

         วันที่ 4 ตุลาคม 2562 นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน กล่าวเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างความเข้มแข็งของการแรงงานสัมพันธ์และความร่วมมือในสถานประกอบการโดยทวิภาคี (Promoting Bipartite Dialogue on Workplace Cooperation to Enhance Productivity and Decent Work) ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร ซึ่งการสัมมนาฯ จัดโดยความร่วมมือระหว่างสภาองค์นายจ้างแห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสมานสามัคคีระหว่างทวิภาคี (นายจ้างและลูกจ้าง) เพื่อร่วมกันทำงานส่งเสริมงานที่มีคุณค่า (Decent Work) ในประเทศไทย
         ผู้ตรวจราชการฯ กล่าวเปิดงานโดยสรุปได้ว่า การเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินการของกระทรวงแรงงานตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ นโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งส่งเสริมให้สถานประกอบการ องค์การนายจ้างและลูกจ้าง มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility - CSR) โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานให้ได้ทำงานที่มีคุณค่า (Decent Work) มีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Jobs) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานให้สอดคล้องและเทียบเท่ามาตรฐานสากล ประกอบกับการน้อมนำแนวพระราชดำรัสเรื่อง “ความสามัคคี” มาปรับใช้ในการสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนไปสู่กรอบแนวคิดนายจ้างและลูกจ้างเป็นหุ้นส่วนการทำงาน หรือเรียกว่า “แรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน” (Labour Relations and Partnership) ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จในการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการพัฒนาของประเทศสู่ Thailand 4.0 ต่อไป

 

 

---------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
4 ตุลาคม 2562