แรงงานจังหวัดตรัง ประชุมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง

                วันนี้ 9 ตุลาคม 2562  นางอมรวรรณ  ช่วงเพ็ชจินดา  แรงงานจังหวัดตรัง ประชุมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง เนื่องในโอกาสการเดินทางมารับตำแหน่งแรงงานจังหวัดตรัง และเป็นการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อจะได้ดำเนินการจัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง ให้พร้อมต่อการปฏิบัติงาน การให้บริการประชาชนต่อไป