นายสง่า วงศ์ษาพาน ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประชุมชี้แจงมาตรการปฏิบัติราชการตามนโยบายกระทรวงแรงงาน ปี 2563 และการหารือการพัฒนาฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ณ ห้องประชุมบางนรา ชั้น 1 อาคารฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

                 วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562   นายสง่า วงศ์ษาพาน ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในการประชุมประชี้แจงแนวทางมาตรการปฏิบัติราชการตามนโยบายกระทรวงแรงงาน ปี 2563 และการหารือการพัฒนาฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นางสุจินดา  บุญแอ แรงงานจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานี ร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมบางนรา ชั้น 1 อาคารฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส