ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สนร.สิงคโปร์จัดกิจกรรมกีฬาแรงงานสัมพันธ์

สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์จัดกิจกรรมกีฬาแรงงานสัมพันธ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณสนามหญ้าข้างตึก Gloden Mild Complex สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมีนางสาวกมลวรรณ บุญยืน อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) เป็นประธานในพิธี

กิจกรรมกีฬาแรงงานสัมพันธ์มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรักสามัคคี ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกลุ่มแรงงานไทยในชมรมต่างๆ อาทิ อาสาสมัครแรงงาน กศน. มสธ. สมาคมเพื่อนไทยในสิงคโปร์ และหอการค้าไทย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๗๐ คน นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หลีกเลี่ยงอบายมุขและยาเสพติด รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพ โดยจัดให้มีการแข่งขันฟุตซอล    แชร์บอล วิ่งผลัด วิ่งเปี้ยว และเกมการละเล่นต่างๆที่ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม โดยมีนางสาวกมลวรรณ บุญยืน เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่แรงงานไทยให้รักสามัคคีกัน โดยใช้กีฬาเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำงานร่วมกันเป็นทีม รู้จักการให้อภัยซึ่งกันและกัน การแข่งขันกีฬาย่อมมีเรื่องการแพ้ การชนะ การเสมอกันซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของการแข่งขัน ในการจัดงานดังกล่าวกลุ่มชมรมและชุมชนไทยต่างๆ ได้นำอาหารและเครื่องดื่มมาร่วมในกิจกรรมด้วย ภายหลังการจัดกิจกรรมเสร็จเรียบร้อย ทุกกลุ่มได้ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่ร่วมกัน