ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

รมว.แรงงาน ชมการแสดงและนำคณะผู้บริหาร ชมนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันที่: 
07 พฤศจิกายน 2019

         วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานชมการแสดงและนำคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ชมนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

 

 

       สำหรับนิทรรศการดังกล่าว กระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยภายในงานเปิดให้ประชาชนทั่วไป เข้าชมวันละ ๓ รอบ ได้แก่ รอบเวลา ๑๖.๐๐ น. ๑๘.๐๐ น. และ ๒๐.๐๐ น. มีกิจกรรมการแสดงนิทรรศการจำนวน ๓ ห้อง ประกอบด้วย ห้องที่ ๑ องค์ความรู้เกี่ยวกัยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว "มหามงคลสมัยพระขวัญไผทเถลิงรัช" ห้องที่ ๒ ชมการแสดงแสง สี เสียง สื่อผสม ชุด "นิรมิตเรืองนทีเถลิงหล้า" และ ห้องที่ ๓ นิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน "ขบวนนาวาอารยศิลป์แผ่นดินสยาม"

-------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
สมภพ ศีลบุตร - ภาพ/
6 พฤศจิกายน 2562