ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

รมว.แรงงาน ร่วมงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๒ และแถลงแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๓ ของ กอ.รมน.ณ ทำเนียบรัฐบาล

วันที่: 
08 พฤศจิกายน 2019

          วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๒ และแถลงแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๓ ของ กอ.รมน.โดยมี พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เลขาธิการ กอ.รมน. ปฏิบัติราชการแทน ผอ.รมน.กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โอกาสนี้มี หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร
        ภายในงานดังกล่าวมีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย คณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยขึ้นตรง กอ.รมน. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศจนถึงระดับจังหวัด และคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดใหม่เข้าร่วมงานด้วย เพื่อเป็นโอกาสอันดีที่จะได้รับทราบผลการปฏิบัติงาน และรับทราบนโยบายของนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ที่จะได้มอบให้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานทั้งในส่วนของ กอ.รมน. และการปฏิบัติงานร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

 

-------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ ข่าว - ภาพ/
8 พฤศจิกายน 2562