ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

"ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน" ตรวจเยี่ยมโครงการบูรณาการส่งเสริมคุ้มครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบและโครงการ ๑ ตำบล ๑ หมู่บ้าน ประกันสังคมถ้วนหน้า จ.สมุทรสงคราม

วันที่: 
08 พฤศจิกายน 2019

          วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม พร้อมทั้งเดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ๑ ตำบล ๑ หมู่บ้าน ประกันสังคมถ้วนหน้า ณ ศาลาประชาคม สะพานบุญยินดี หมู่ที่ ๕ ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา สมุทรสงคราม 

 

 

          ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๓ กระทรวงแรงงาน ได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนในการส่งเสริมคุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบให้มีอาชีพ มีรายได้ มีหลักประกันทางสังคม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กระทรวงแรงงานได้ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว โดยที่ผ่านมาได้ขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามได้บูรณาการจัดทำโมเดลให้ความช่วยเหลือแรงงานนอกระบบ ๒ เรื่อง ได้แก่ จัดทำโครงการบูรณาการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบจังหวัดสมุทรสงคราม โดยได้ร่วมกันจัดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับ สาขาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาด โดยฝึกทำน้ำมันมะพร้าวสกัดร้อนผสมอโวคาโด เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๖๒ ให้กับแรงงานนอกระบบกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ฟื้นฟูมะพร้าวครบวงจร จำนวน ๒๐ คน ซึ่งผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอด และเพิ่มช่องทางการจำหน่าย จนผลิตภัณฑ์กลายเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างกว้างขวาง สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและสมาชิกในกลุ่มได้อย่างต่อเนื่อง 

          นอกจากนี้ ยังได้ขยายเครือข่ายความคุ้มครองตามมาตรา ๔๐ ของสำนักงานประกันสังคม โดยการจัดทำโครงการ ๑ ตำบล ๑ หมู่บ้าน ประกันสังคมถ้วนหน้า ซึ่งสามารถดำเนินการได้ ๑๐๐ % ที่หมู่ที่ ๒ ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

 

-------------------------

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/

ชาญชัย ชาวหนองเพียร ข่าว - ภาพ/

8 พฤศจิกายน 2562