ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ปลัดแรงงาน ปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ของกระทรวงแรงงาน รุ่นที่ ๒๔

วันที่: 
17 พฤศจิกายน 2019

            วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ของกระทรวงแรงงาน รุ่นที่ ๒๔ พร้อมประดับเครื่องหมายอินทรธนูให้แก่ข้าราชการใหม่ที่ผ่านการฝึกอบรม ณ ห้องวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น ๖ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร โดยกล่าวว่า ข้าราชการบรรจุใหม่ทุกคนในที่นี้ จะเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของกระทรวงแรงงาน จึงขอให้ทุกคนจงตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะข้าราชการที่ดี ทุกคนต้องเป็นข้าราชการรุ่นใหม่ที่ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้ทันยุคสมัย เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในด้านต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีความสามารถนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

                                                                                                                                                                        DOWNLOAD IMAGES

            ทั้งนี้ การฝึกอบรมฯ ดังกล่าว เพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี เสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติราชการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การทำงานเป็นทีม การสร้างสายสัมพันธ์ที่ดี และการพัฒนาเครือข่ายในการทำงาน โดยเน้นการเรียนรู้ทั้งจากประสบการณ์ของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การศึกษาดูงาน และการลงมือฝึกปฏิบัติจริงทั้งในและนอกห้องเรียน กำหนดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๘ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ รวมระยะเวลา ๑๐ วัน โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นข้าราชการบรรจุใหม่จากทุกกรมในสังกัดกระทรวงแรงงาน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งสิ้น ๑๒๗ คน ประกอบด้วย กรมการจัดหางาน ๓ คน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๐ คน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ๓๔ คน สำนักงานประกันสังคม ๕๘ คน และสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ๑๒ คน

--------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

กัณติภณ คูสมิทธิ์ ข่าว ภาพ