ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

‘ก.แรงงาน’ ย้ำ ‘ปราบปรามผู้ค้ามนุษย์ แรงงานทุกสัญชาติ ต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย’

วันที่: 
18 พฤศจิกายน 2019
          ปลัดกระทรวงแรงงาน เน้นย้ำ กระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องดำเนินการเชิงรุกในพื้นที่ เข้าถึงผู้เสียหายและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดฐานบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เพิ่มความพยายามให้แรงงานทุกสัญชาติ ได้รับการคุ้มครองและได้รับสิทธิประโยชน์ ตามกฎหมาย
 
 
          วันนี้ (18 พ.ย. 62) เวลา 09.00 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานของสำนักงานแรงงานจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องแกรนด์รัชดา ชั้น 5 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ โดย ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า “ในห้วงที่ผ่านมา กระทรวงแรงงานได้มีความพยายามอย่างมาก ที่จะบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จนมีพัฒนาการสำคัญอย่างต่อเนื่อง ทั้งการกำหนดมาตรการส่งเสริมและปกป้องสิทธิของแรงงานทุกสัญชาติตามมาตรฐานสากลอย่างเท่าเทียม โดยจัดระเบียบและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวทั้งระบบ การกำหนดมาตรการตรวจสถานประกอบกิจการอย่างเข้มงวด ผ่านกระบวนการตรวจแรงงาน รวมทั้งให้สัตยาบันพิธีสารภายใต้อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 29 ว่าด้วยการบังคับใช้แรงงาน และอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานในภาคประมง
          จนในปี 2561 และ 2562 สหรัฐอเมริกาได้จัดอันดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ของประเทศไทยในระดับ Tier 2 ติดต่อกัน 2 ปี ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันความเชื่อมั่นของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อทิศทางความพยายามในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลไทยในการป้องกันไม่ให้ประชาชนต้องตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ อย่างไรก็ตาม สหรัฐอเมริกายังมีข้อเสนอแนะด้านการป้องกันที่สำคัญหลายประการ ประกอบกับ กระทรวงแรงงานได้ตราพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2562 เพื่อรองรับการอนุวัติการตามพิธีสารภายใต้อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 29 ว่าด้วยการบังคับใช้แรงงาน ซึ่งกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องมุ่งมั่นเดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานต่อไป ทั้งการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงาน เพื่อดำเนินการเชิงรุกในพื้นที่ ให้สามารถเข้าถึงผู้เสียหายและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดฐานบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ตลอดจนเพิ่มความพยายามให้แรงงานทุกสัญชาติ ได้รับการคุ้มครองและได้รับสิทธิประโยชน์ ตามกฎหมาย”
          การประชุมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดในการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในพื้นที่ ตลอดจนสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสาระสำคัญของพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2562 และเพื่อซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานป้องกันการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในพื้นที่ 76 จังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานและสำนักงานแรงงานจังหวัด จำนวน 110 คน
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาพและข่าว
18 พฤศจิกายน 2562