ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

"ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน" ลงพื้นที่ฉะเชิงเทรา สร้างเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่อีอีซี

วันที่: 
18 พฤศจิกายน 2019

          วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา โดยมี นายชาคริตย์ เดชา ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หัวหน้าสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่ ให้การต้อนรับ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานจากหน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษา ภาคเอกชน สถานประกอบกิจการ ผู้แทนหน่วยงานสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก กองแผนงานและสารสนเทศ และชมรมวิชาชีพ 

 

 

            โดยที่ประชุมมีวาระสำคัญในการประชุม เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงานปี ๒๕๖๒ ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา และแผนพัฒนาฝีมือแรงงานปี ๒๕๖๓ ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา และพิจารณาในเรื่องแนวทางการร่วมบูรณาการพัฒนากำลังแรงงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี ๒๕๖๓

           โอกาสนี้ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะ ได้เยี่ยมชมการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทราร่วมกับผู้แทนภาคเอกชนอีกด้วย

 

-------------------------------------------------------

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒