ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

"ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน" ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกอบอาชีพอิสระกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปมะพร้าวบ้านทอนอามาน จ.นราธิวาส

วันที่: 
28 พฤศจิกายน 2019

            วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น.รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพอิสระกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปมะพร้าวบ้านทอนอามาน โดยมี นางเจ๊ะปูรอ บิน ฮามะ ประธานกลุ่มและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปมะพร้าวบ้านทอนอามาน ให้การต้อนรับ โอกาสนี้มี นายบุญลอย เขียดนิล แรงงานจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาส นางสาวภัทรพร สมันตรัฐ ผู้อำนวยการสำนักตรวจและประเมินผล เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปมะพร้าวบ้านทอนอามาน ตั้งอยู่เลขที่ 333/1 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

 

                                                                                                                                                                       DOWNLOAD IMAGES

            สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปมะพร้าวบ้านทอนอามาน ได้เข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SMEs 4.0 ปี 2562 ซึ่งกระทรวงแรงงาน โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาสร่วมบูรณาการ ได้เข้ามาให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่กลุ่มดังกล่าว รวมทั้งพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน รวมทั้งให้คำปรึกษาหลักการควบคุมและซ่อมบำรุงเครื่องจักรในการอบมะพร้าว ตลอดจนปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อควบคุมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย  ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 25 คน สมาชิกมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 10,000 บาท

----------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ชนินทร เพ็ชรทับ - ข่าว
รภัสสา พานิกุล - ภาพ
28 พฤศจิกายน 2562