ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ก.แรงงาน ร่วมบูรณาการพัฒนา และยกระดับการฝึกอาชีพให้กลุ่มเป้าหมาย ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม สร้างแรงงานที่มีคุณภาพ

วันที่: 
29 พฤศจิกายน 2019

         วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาและยกระดับการฝึกอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ระหว่าง กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น ๒ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งในส่วนของกระทรวงแรงงานมี นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ด้วย โดย รมว.แรงงาน กล่าวว่า ในยุคโลกาภิวัตน์ นวัตกรรมดิจิทัล และการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่กำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคอัลฟ่าได้ส่งผลกระทบต่อโลกใบเก่าที่เราคุ้นเคย รวมไปถึงรูปแบบของการทำงานที่จะต้องสร้างความพร้อมให้เกิดขึ้น ทั้งด้านทักษะ ความรู้ และกระบวนการคิดให้แก่กำลังแรงงานอันจะส่งผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจของประเทศให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน 

 

 

         ม.ร.ว.จัตุมงคลฯ กล่าวต่อว่า กระทรวงแรงงานมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้บูรณาการความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อน “การพัฒนาและยกระดับการฝึกอาชีพ” ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานยินดีให้ความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมให้เหมาะสม สำหรับกลุ่มเป้าหมาย พัฒนารูปแบบ และจัดฝึกอบรมในหลักสูตรที่ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งการจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ นอกจากนี้ กรมการจัดหางานก็พร้อมบูรณาการความร่วมมือในการส่งเสริมการมีงานทำ โดยการให้บริการจัดหางาน การแนะแนวอาชีพ การประกอบอาชีพ รวมไปถึงการรับงานไปทำที่บ้าน เพื่อร่วมกันพัฒนาสังคมและส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันทางสังคม มีอาชีพ มีรายได้ สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก อันเป็นกำลังสำคัญยิ่งของประเทศชาติ ซึ่งความร่วมมือที่เกิดขึ้นของทั้ง ๓ กระทรวงในวันนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างแรงงานที่มีคุณภาพ และลดความเหลื่อมล้ำในสังคมอีกด้วย

 

++++++++++++++++++++++++

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ / ชนินทร  เพ็ชรทับ - ข่าว / สมภพ  ศีลบุตร - ภาพ / ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒