รายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากรายการ "สถานีแรงงาน"

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากรายการ

รางวัลวิทยุแบบพกพา 30 รางวัล

รางวัลรายการสถานีแรงงานวิทยุพกพา

1. ฉัตรนภา มงคลแพ้ว โทร. 089-0619 XXX จ.นครปฐม

2. กิตติพงษ์ คูณทองคำ โทร. 083-7922 XXX จ.อุบลราชธานี

3. ชูรัตน์ มีศรี โทร. 082-9729 XXX จ.นครราชสีมา

4. ชัญญา สกุลวรศิลป์ โทร. 089-5578 XXX จ.เชียงใหม่

5. สุภารัตน์ ทองขัน โทร. 086-6583 XXX จ.สมุทรปราการ

6. บุญช่วย สารภักดี โทร. 091-8836 XXX จ.เลย

7. สันติ โทร. 053-451 XXX จ.เชียงใหม่ 

8. โบ โทร. 087-6779 XXX จ.กทม. 

9. จรีย์พร ประดิษฐ์สุวรรณ โทร. 086-8085 XXX 

10. ศิริภัณฑ์ โทร. 053-426 XXX จ.เชียงใหม่

11. เดชา ทำยิ้ม โทร. 081-1900 XXX จ.ราชบุรี 

12. ดารารัตน์ หิตการุญ โทร. 081-9510 XXX 

13. ชลธิชา ศรีชา โทร. 098-5535 XXX 

14. คะนอง แช่มดี โทร. 089-0260 XXX 

15. ดุจเลขา โทร. 02-2483 XXX จ.กทม. 

16. สมพร จรรยา โทร. 089-4496 XXX จ.สมุทรปราการ 

17. สมชาย หิรัญวดี โทร. 081-8975 XXX จ.ปทุมธานี

18. ผาชนท์ นภธนานนท์ โทร. 081-6142 XXX จ.สมุทรปราการ 

19. จริยกร พูลสวัสดิ์ โทร. 02-7791 XXX จ.กทม. 

20. สมทรง ปู่มาก โทร. 081-4387 XXX 

21. ธนกร เครือสาย โทร. 094-9970 XXX จ.เชียงราย

22. ศิริวรรณ บานชื่น โทร. 099-2696 XXX จ.นนทบุรี 

23. ปัญญา หลวงโยธา โทร. 098-7637 XXX จ.เชียงราย

24. เดือนฉาย วัสสุวิทย์ โทร. 084-6816 XXX จ.ปทุมธานี 

25. นันทวรรณ ณ ลำปาง โทร. 062-5942 XXX 

26. อนุรักษ์ โทร. 02-2753 XXX จ.กทม. 

27. พันทิพ จันทร์ศรีโทร. 089-5578 XXX จ.เชียงใหม่ 

28. อรอนงค์ จันทร์คง โทร. 086-0093 XXX 

29. วิชาญ โทร. 081-9287 XXX 

30. อรชร ตรงประเสริฐศิริ โทร. 087-1430 XXX 

---------------------------------------------------------------

รางวัลเสื้อยืดสถานีแรงงาน 50 รางวัล

เสื้อยืดรายการสถานีแรงงาน

1. อนิวัฎ วรเชษ 093-5696xxx ร้อยเอ็ด

2. นิรุตตติ์ อินทร์เดช 080-6899xxx 

3. ขวัญใจ พินฝอง 083-1129xxx ชลบุรี 

4. เวฬุรี ตันติพลพันธ์ 038-284xxx ชลบุรี

5. มัลฆิกา บัณฑิต 087-3481xxx ชัยนาท

6. ณรางค์ หลวงแสง 089-5204xxx สมุทรปราการ

7. ปฐม เก่งสาลีกิจ 088-2421xxx ชลบุรี

8. ชัยชนะ เครือวัน 080-1220xxx 

9. เชาวลิต เพ็ชรงาม 080-9972xxx ชลบุรี

10. เอกราช เจริญสุข 080-0472xxx

11. ปรีดา ดาบพิมพ์ศรี 087-9260539 นครราชสีมา

12. ดารารัตน์ หิตการุญ 081-5347xxx 

13. วิจิตรา ปิยะมิตรบัณฑิต 084-42/84xxx กาฬสินธุ์

14. กรกช อยู่สนอง 02-7875xxx กรุงเทพมหานคร

15. ณัฐาพร 095-2141xxx ปทุมธานี

16. รวิษฎา อาจนนลา 088-5352xxx มหาสารคาม

17. กิตติพงษ์ โจธารัฐ 02-5227521 กรุงเทพมหานคร

18. ทองหล่อ หมอยา 081-3499xxx สุพรรณบุรี

19. สาวิตรี ชูเพชร 02-5919xxx นนทบุรี

20. กิตติ ดิษฐกุล 099-5812xxx นครราชสีมา

21. เถลิงศักดิ์ 089-5242xxx กรุงเทพมหานคร

22. ชัยชนะ เดชแพ 086-8048xxx 

23. สายชล สังข์สมุทร 098-4726xxx

24. บุญญาพร 084-6293xxx ภูเก็ต

25. ธนภรณ์ จัดของ 089-9514xxx 

26. สุเทพ สุวรรณวิทย์ 081-9213xxx

27. วัชรเสถียร ว่องวิการณ์ 087-8386xxx

28. ราณี มิ่งสะจันทร์ 089-8860xxx กรุงเทพมหานคร

29. จิรัชฐา ทรัพย์ประเสริฐ 02-7804xxx สมุทรปราการ

30. เนวิน เชิญชู 094-7280xxx

31. อุ๋ย พรเทวา 054-773xxx น่าน

32. สุรชัย 02-8798xxx นนทบุรี

33. ชนัญญา วาดพันธุ์ 097-9189xxx

34. สมบูรณ์ คงพิทักษ์ 081-4457xxx กรุงเทพมหานคร

35. อภัยวงศ์ จันทร์ปรี 089-0454xxx นนทบุรี

36. รัตนา พุฒิโชติ 089-3471xxx สุพรรณบุรี

37. ขนิษ นันทราช 087-4435xxx กรุงเทพมหานคร

38. กัลยา พัดลม 081-0233xxx

39. ชนิษกา มิ่งสุข 081-9071xxx ชุมพร

40. พรรณวดี โยธาราษฎร์ 085-5239xxx

41. เสาวรส จินดากุล 02-4485xxx กรุงเทพมหานคร

42. รัญจวน วงค์ภูคำ 090-3173xxx

43. วรญา 02-5822xxx

44. ต้น 032-879xxx ราชบุรี

45. บานเย็น วงค์ตุ้ย 083-3231xxx

46. มหัจชุนเทพ ชมฝาง 098-2063xxx ขอนแก่น

47. อุดร ดำรงไทย 086-1933xxx แพร่

48. นิพน ชบา 081-1179xxx ตาก

49. ศศิณัฏฐ์ พูลพันธ์ 098-7754xxx

50. ขวัญเรือน บุญรัตน์ 098-5077xxx กรุงเทพมหานคร

 

**ผู้โชคดีทางทีมงานจะติดต่อส่งรางวัลให้นะคะ**

-----------------------------------------------------------------