แบบสอบถามความคิดเห็น/ความพึงพอใจ

1.แบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายการส่งเสริมให้คนไทยทุกคนมีงานทำ
2.แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน ปี 2558
3.แบบประเมินความพึงพอใจต่อฐานข้อมูลวิจัยด้านแรงงาน เว็บไซต์ฐานข้อมูลวิจัยด้านแรงงาน
4.แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อ “รายงานสถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงาน กระทรวงแรงงาน”
5.แบบสำรวจความคิดเห็นการใช้บริการระบบสารสนเทศเครือข่ายภายในกระทรวงแรงงาน (Intranet) ปี 2558
6.แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกระทรวงแรงงาน ปี 2558
7.แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2558
8.แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ปี 2558