แบบสอบถามความคิดเห็น/ความพึงพอใจ

 

 

 

 

1) แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน ปี 2558

 

 
2) แบบประเมินความพึงพอใจต่อฐานข้อมูลวิจัยด้านแรงงาน 

 

    เว็บไซต์ฐานข้อมูลวิจัยด้านแรงงาน  
   
3) แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อ “รายงานสถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงาน กระทรวงแรงงาน”
   
4) แบบสอบถามเฝ้าระวังภาวะเศรษฐกิจจากผลกระทบสถานการณ์วิกฤติเศรษฐกิจยุโรป

 

 
 5) แบบสำรวจความคิดเห็นการใช้บริการระบบสารสนเทศเครือข่ายภายในกระทรวงแรงงาน (Intranet) ปี 2558  
 6) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกระทรวงแรงงาน ปี 2558  
   
 7) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2558  
   
 8) แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ปี 2558