แบบสอบถามความคิดเห็น/ความพึงพอใจ

 

1) แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน ปี 2558

 
2) แบบประเมินความพึงพอใจต่อฐานข้อมูลวิจัยด้านแรงงาน       เว็บไซต์ฐานข้อมูลวิจัยด้านแรงงาน

 

3) แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อ “รายงานสถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงาน กระทรวงแรงงาน”  
4) แบบสำรวจความคิดเห็นการใช้บริการระบบสารสนเทศเครือข่ายภายในกระทรวงแรงงาน (Intranet) ปี 2558
5) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกระทรวงแรงงาน ปี 2558  

6) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2558

 
7) แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ปี 2558  
8) แบบประเมินความพึงพอใจและประสิทธิภาพครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่จัดสรรทดแทนให้หน่วยงานภายในประเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2558  
 9) แบบประเมินประสิทธิภาพและความต้องการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2558