กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน

 

       กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้เสนอโครงการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2538 เห็นชอบในหลักการโครงการจัดตั้งกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ในลักษณะของเงินทุนหมุนเวียนตาม พ.ร.บ.เงินคงคลัง พ.ศ. 2491 เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานกู้ยืมโดยผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

  1. เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการพัฒนารายได้แก่ผู้ใช้แรงงาน
  2. เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ และความมั่นคงทางเศรษฐกิจแก่ผู้ใช้แรงงาน
  3. เพื่อให้สินเชื่อในการปลดเปลื้องหนี้สินนอกระบบของผู้ใช้แรงงาน

 

      งบประมาณของกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน
สำนักงบประมาณได้พิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้เป็นกองทุนเริ่มแรก 100 ล้านบาทในปี 2539 และจนถึงปัจจุบันมีงบประมาณได้รับรวมทั้งสิ้น 240 ล้านบาท

 

      หน่วยงานที่รับผิดชอบกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบกองทุนพื่อผู้ใช้แรงงาน คือกองสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน สำหรับส่วนภูมิภาคติดต่อที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่สหกรณ์นั้นตั้งอยู่

 

       การบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน
กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานบริหารโดยคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานจำนวน 15 คน ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องคือ กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานประกันสังคม นอกจากนี้มีผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ผู้ทรงคุณวุฒิทางการเงิน การบัญชี การธนาคารหรือการสหกรณ์ โดยมีอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงานเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการกองทุนฯ จะเป็นผู้กำหนดนโยบายการบริหารกองทุนฯ การอนุมัติเงินกู้และการพิจารณาในส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ และได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการอีก 2 คณะ คือ

  • คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน จำนวน 9 คน เพื่อทำหน้าที่พิจารณาแบบคำขอกู้เงินจากกองทุนฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบรวมทั้งเสนอผลการพิจารณาต่อผู้มีอำนาจอนุมัติเงินกู้ภายในวงเงินที่คณะกรรมการกำหนด
  • คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนากองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน จำนวน 5 คน เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาและเผยแพร่การดำเนินงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ประสานความร่วมมือเพื่อให้การดำเนินงานกองทุนฯ เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้แรงงานตามวัตถุประสงค์ และส่งเสริมสวัสดิการการเงิน และการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ
   


       ผู้มีสิทธิกู้เงินจากกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน

ผู้มีสิทธิกู้เงินจากกองทุนฯ คือสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนของลูกจ้าง หรือของนายจ้างร่วมกับลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการสหกรณ์ ซึ่งมีสมาชิกเป็นผู้ใช้แรงงานตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน หรือกฎหมายว่าด้วยการแรงงานสัมพันธ์ และจะต้องมีคุณสมบัติคือเป็นสหกรณ์ที่มระยะเวลาดำเนินการทางบัญชีมาแล้วไม่ น้อยกว่า 1 ปี และงบการเงินได้ผ่านการตรวจและรับรองจากผู้ตรวจบัญชีแล้ว

 

        สถานที่ยื่นคำขอกู้เงินกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์หรือสหกรณ์เครดิตยูเนียนในสถานประกอบการที่มีความประสงค์กู้ เงินจากกองทุนฯสามารถยื่นคำขอได้รายละไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยยื่นคำขอกู้ได้ดังนี้คือ

  • ส่วนกลาง ยื่นที่กองสวัสดิการแรงงาน ชั้น 3 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ดินแดง กรุงเทพฯ
  • ส่วนภูมิภาค ยื่นที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่สหกรณ์นั้นตั้งอยู่
   

       หลักประกันการกู้เงินกองทุน

  • คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้งคณะค้ำประกัน
  • ทรัพย์สินค้ำประกัน

 

      ผู้มีอำนาจอนุมัติเงินกู้
  • คณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน มีอำนาจอนุมัติเงินกู้วงเงินเกิน 5 ล้านบาท สูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท
  • คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน มีอำนาจอนุมัติเงินกู้ได้ภายในวงเงินเกิน 5 ล้านบาท