ตลาดนัดแรงงาน

วันที่ หัวข้อ สถานที่ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
16 ธันวาคม 2016 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 1/2560 และกิจกรรมมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง ในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 11.00-17.00น. ณ บริเวณชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี เขตบางพลัด กทม. ห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง

กทม.

0-2434-6575-6
20 ธันวาคม 2016 ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30น. ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย

กรุงเทพมหานคร

02-6176567
17 มกราคม 2017 เชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน ในวันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 08.30-16.30น. ณ ลานด้านหน้า สุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จ.สุราษฎร์ธานี ลานด้านหน้า สุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา

สุราษฎร์ธานี

0 7735 5422-3 ต่อ 12
30 พฤศจิกายน 2016 ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน ในวันที่ 30 พ.ย. 59 เวลา 09.00-16.00น. ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสมุทรปราการ(ชั้น3) จ.สมุทรปราการ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสมุทรปราการ(ชั้น3)

สมุทรปราการ

02-383-7471 ต่อ 11-13
13 ธันวาคม 2016 เชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00น. ณ ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช(สนามหน้าเมือง) อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช(สนามหน้าเมือง)

นครศรีธรรมราช

075-348003
27 พฤศจิกายน 2016 - 30 พฤศจิกายน 2016 ขอเชิญร่วมงานกิจกรรมนัดพบแรงงาน ในวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00-15.00น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม ซอยเพชรเกษม 81 เขตหนองแขม กรุงเทพฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม

กทม.

02-422-3916-19 ต่อ 119,124
29 พฤศจิกายน 2016 ขอเชิญสมัครงงาน วันนัดพบแรงงาน ในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30-16.30น. ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย ชั้น 1 อาคารกระทรวงแรงงาน(3 ชั้น) ดินแดง กรุงเทพฯ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย ชั้น 1 อาคารกระทรวงแรงงาน(3 ชั้น)

กทม.

0 2245 2260 , 0 2245 2287 , 0 2248 2891-5
15 พฤศจิกายน 2016 ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30-16.30น. ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย

กรุงเทพมหานคร

02-6176567
15 พฤศจิกายน 2016 สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ นัดพบแรงงาน ในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-15.00น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่

แพร่

054-511721 , 054-511807
18 พฤศจิกายน 2016 สำนักจัดหางานจังหวัดหนองคาย นัดพบแรงงาน ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-15.00น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย

หนองคาย

042-412860 ต่อ 17

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๗
กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. ๒๕๕๗
กฎกระทรวงเพื่อคนพิการ
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพการใช้บริการที่มีมาตรฐานการคุ้มครองแรงงาน มาตรการเพื่อการมีงานทำตลอดจนได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระและบริการสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก เทคโนโลยีฯ
กฏกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2554
ประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง สาขาอาชีพที่จะส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเรื่อง คุณสมบัติของครูฝึกเตรียมเข้าทำงาน
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่องคุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ วิธีการทดสอบ และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเรื่อง การอนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ผู้ดำเนินการฝึกนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน