สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

วันที่: 
01/05/X X
สถานที่: 
ห้าง Home Works สาขาภูเก็ต
จังหวัด: 

ภูเก็ต

เบอร์โทรศัพท์: 
๐-๗๖๒๑-๙๖๖๐-๑ ต่อ ๑๑

จัดหางานในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔

สถานที่จัดงาน : ห้าง Home Works สาขาภูเก็ต

จัดโดย : สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

โทรศัพท์ : ๐-๗๖๒๑-๙๖๖๐-๑ ต่อ ๑๑