ขั้นตอนที่ 1 แจ้งความต้องการแรงงาน

ขั้นตอนที่ 1 แจ้งความต้องการแรงงาน  


         นายจ้างสามารถติดต่อแจ้งความต้องการแรงงานมาที่ ฝ่ายพิจารณาการไปทำงานตามระบบ IOM และประเทศอื่นๆ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย 
         โทรศัพท์ 0-245-1034     โทรสาร 0-245-9440

         E-mail : o_iom@doe.go.th   หรือ แจ้งความต้องการในเมนูสำหรับนายจ้างหรือติดต่อสำนักงานแรงงานไทย สถานทูตหรือสถานกงสุล ของประเทศที่นายจ้างมีภูมิลำเนาอยู่

 

เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา :

        • หนังสือแจ้งความต้องการแรงงานของนายจ้างในต่างประเทศถึงอธิบดีกรมการจัดหางาน โดยต้องระบุประเภทของงานลักษณะงาน จำนวนคนงานและคุณสมบัติพร้อมเงื่อนไขต่าง ๆ 
        • หนังสือมอบอำนาจของนายจ้างในต่างประเทศ  แต่งตั้งให้กรมการจัดหางานเป็นตัวแทนผู้มีอำนาจในการคัดเลือกคนหางานและดำเนินการด้านวีซ่า ซึ่งเอกสารดังกล่าวะต้องได้รับการรับรองความถูกต้องจากสำนักงานแรงงานไทยหรือสถานทูต หรือสถานกงสุลที่รับผิดชอบในประเทศที่คนงานไทยไปทำงาน
        • เอกสารการอนุญาตให้คนหางานเข้าไปทำงานในต่างประเทศ เช่น วีซ่า NOC ( No Objection Certificate)
        • สัญญาจ้างมาตรฐานของนายจ้างเป็นภาษาอังกฤษซึ่งมีเงื่อนไขที่ชัดเจน ดังนี้
            (1) นายจ้างต้องรับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินเที่ยวกลับประเทศไทย
            (2) ค่าจ้างไม่น้อยกว่าค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศ ซึ่งคนหางานจะเดินทางไปทำงานหรือที่กรมการจัดหางานกำหนด
            (3) ชั่วโมงการทำงานจะต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกฎหมายแรงงานของประเทศที่คนหางานจะไปทำงาน
            (4) ค่าล่วงเวลาจะต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกฎหมายแรงงานของประเทศที่คนหางานจะไปทำงาน 
            (5) นายจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
            (6) นายจ้างจะต้องจัดหาอาหารและที่พักให้คนหางานโดยไม่หักค่าใช้จ่าย
            (7) นายจ้างจะต้องจัดให้คนหางานเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคมของประเทศที่คนหางานไปทำงาน  ถ้าไม่มีกองทุนประกันสังคมนายจ้างจะต้องจัดทำประกันให้กับคนหางานกับบริษัท

 

 

 

หน้าแรก      ขั้นตอนที่ 1      ขั้นตอนที่ 2      ขั้นตอนที่ 3      ขั้นตอนที่ 4