ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกคนหางาน

ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกคนหางาน     

     
            (1) คัดรายชื่อคนหางานจากศูนย์ทะเบียนคนหางานฯ 
            เมื่อกรมการจัดหางานได้รับแจ้งความต้องการแรงงานจากนายจ้าง จะดำเนินการคัดเลือกคนหางานที่มีคุณภาพตามที่นายจ้างต้องการจากศูนย์ทะเบียนคนหางานฯที่แจ้งความประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศ หากไม่มีคนหางานตามคุณสมบัติที่นายจ้างต้องการ จึงจะประกาศรับสมัครเป็นการเฉพาะรายกรณีที่นายจ้างคัดเลือกคนหางานจาก ศูนย์ทะเบียนจัดหางาน ทาง Internet เมนูสำหรับนายจ้าง ข้อมูลคนหางานดังกล่าวจะถูกส่งไปฝ่ายการจัดหางานต่างประเทศ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ เพื่อเรียกตัวคนหางานที่ถูกคัดเลือกต่อไป

            (2) การคัดเลือก 
            กรมการจัดหางานจะคัดเลือกเบื้องต้น แล้วให้นายจ้างหรือตัวแทนนายจ้างทำการสัมภาษณ์ หากเป็นตำแหน่งช่างจะส่งไปทดสอบฝีมือ ณ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยคนหางานจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทดสอบ แต่ไม่เกินอัตราที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนด

            (3) การตรวจสุขภาพคนหางาน 
            กรมการจัดหางานจะส่งคนหางานเข้ารับการตรวจสุขภาพในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองจากกรมการจัดหางาน

            (4) เอกสารการเดินทาง 
            กรมการจัดหางานจะอำนวยความสะดวกให้คนหางานที่ผ่านการทดสอบและคัดเลือกจากนายจ้างแล้ว ในการจัดทำหนังสือเดินทาง วีซ่าหรือเอกสารอื่น ๆ โดยคนหางานจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการจัดทำเอกสารดังกล่าว

            (5) การฝึกอบรมก่อนเดินทาง 
            กรมการจัดหางานจะอบรมคนหางานก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ทั้งนี้นายจ้างอาจจะร่วมในการอบรมและให้คำแนะนำโดยจะดำเนินการหลังจากคนหางานได้รับวีซ่าแล้ว

 

 

 

หน้าแรก      ขั้นตอนที่ 1      ขั้นตอนที่ 2      ขั้นตอนที่ 3      ขั้นตอนที่ 4