ขั้นตอนที่ 3 การขอวีซ่า

ขั้นตอนที่ 3 การขอวีซ่า    

 

              หลังจากผ่านการคัดเลือก ถ้าประเทศที่คนหางานจะเดินทางไปทำงานมีสถานทูตในประเทศไทย กรมการจัดหางานจะขอวีซ่าให้โดยนายจ้างจะต้องมีหนังสือแจ้งยืนยันมาทางสถานทูต ถ้าประเทศที่ไปทำงานนั้นไม่มีสถานทูตในประเทศ นายจ้างจะต้องรับผิดชอบในการขอวีซาหรือเอกสารอนุญาตให้เข้าประเทศ รวมถึงหนังสืออนุญาตทำงานในประเทศนั้น ๆ ด้วย

 

 

 

หน้าแรก      ขั้นตอนที่ 1      ขั้นตอนที่ 2      ขั้นตอนที่ 3      ขั้นตอนที่ 4