ขั้นตอนที่ 4 การจัดส่งคนหางาน

ขั้นตอนที่ 4 การจัดส่งคนหางาน    

 

           เมื่อคนงานได้รับวีซ่าเข้าประเทศและผ่านการอบรมก่อนเดินทางแล้ว คนหางานจะส่งเงินสมทบเข้าเป็นสมาชิกกองทุน ต่อจากนั้นจะเดินทางออกนอกประเทศโดยผ่านด่านตรวจของกรมการจัดหางาน

 

 

           ค่าใช้จ่าย ใช้บริการของกรมการจัดหางาน นายจ้างไม่ต้องเสียค่าบริการ แต่อาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในกรณีดังนี้ 
                      •ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน (กรณีต้องประกาศรับสมัครทางสื่อมวลชน)
                      •ค่าธรรมเนียมวีซ่า (กรณีนายจ้างขอวีซ่าให้คนหางาน) 
                      •ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร

           ระยะเวลาและขั้นตอน 
           ใช้เวลาประมาณ 26 วัน นับจากวันที่นายจ้างแจ้งความต้องการและหลักฐานอบรมที่ถูกต้อง โดยมีขั้นตอน ดังนี้

           1.คัดคนหางานจากศูนย์ข้อมูลคนหางาน หรือประกาศรับสมัคร 
           2.คัดเลือก/ทดสอบฝีมือ 
           3.ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
           4.จัดทำหนังสือเดินทาง/ ตรวจสุขภาพ 
           5.ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม (ถ้านายจ้างต้องการ) 
           6.ขอวีซ่า 
           7.อบรมก่อนเดินทาง 
           8.ตรวจสุขภาพขั้นสุดท้าย 
           9.เดินทางไปทำงานต่างประเทศ

 

 

 

หน้าแรก      ขั้นตอนที่ 1      ขั้นตอนที่ 2      ขั้นตอนที่ 3      ขั้นตอนที่ 4