ข่าวประกาศ

หัวข้อ วันที่สร้าง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวพื้นสำนักงาน ชั้น 10 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 25/06/2015
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 24/06/2015
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย เปิดรับสมัครตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2558 23/06/2015
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์‏ 22/06/2015
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน‏ 18/06/2015
ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของพนักงานราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 12/06/2015
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องผู้บริการชั้นที่ ๑๕ อาคารกระทรวงแรงงาน ๑๕ ชั้น 09/06/2015
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(พนักงานราชการ) โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 26/05/2015
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเข้าทำงานและแต่งตั้งบุคคลภายนอก ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 25/05/2015
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องผู้บริหารชั้นที่ ๑๕ อาคารกระทรวงแรงงาน ๑๕ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/05/2015
ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรายการรถประจำตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยวิธีพิเศษ 18/05/2015
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 08/05/2015
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 30/04/2015
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาบริการตัดข่าวจากหนังสือพิมพ์ และตัดข่าวออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต "New Center" ยกเว้นรอยเตอร์ 24/04/2015
ประกาศผลการสอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์) จำนวน 23 รายการ 23/04/2015
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ (กรุงอาบูดาบี) 22/04/2015
ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างพิมพ์เอกสารรายงานประจำปี 2557 กระทรวงแรงงาน และเอกสารรายงานประจำปี 2557 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 22/04/2015
ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของพนักงานราชการในตำแหน่งนิติกร‏ 01/04/2015
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 01/04/2015
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการตัดข่าวจากหนังสือพิมพ์ และตัดข่าวออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต "New Center" ยกเว้นรอยเตอร์ 30/03/2015
สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์) จำนวน ๒๓ รายการ 25/03/2015
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์เอกสารรายงานประจำปี 2557 กระทรวงแรงงาน และเอกสารรายงาน ประจำปี 2557 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 20/03/2015
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 20/03/2015
ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติ 20/03/2015
ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของพนักงานราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 19/03/2015
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 11/03/2015
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบสัมภาษณ์(พนักงานราชการในตำแหน่ง นิติกร) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 10/03/2015
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ของพนักงานราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 02/03/2015
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 27/02/2015
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 27/02/2015
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 27/02/2015
ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ‏ 19/02/2015
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 18/02/2015
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 18/02/2015
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 18/02/2015
ประกาศผลการสอบราคาจ้างจัดทำและติดตั้งระบบฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 16/02/2015
ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของพนักงานราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 12/02/2015
ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของพนักงานราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 12/02/2015
ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของพนักงานราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 12/02/2015
ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน 12/02/2015
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการบริหารจัดการระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ด้วยวิธีการทางอเล็กทรอนิกส์ 05/02/2015
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน 23/01/2015
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 23/01/2015
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 22/01/2015
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 22/01/2015
ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำและติดตั้งระบบฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 21/01/2015
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบโทรศัพท์กระทรวงแรงงาน ๓๐๐ หมายเลข 16/01/2015
ประกาศผลการสอบราคาเช่าวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการกระทรวงแรงงานพบประชาชน 12/01/2015
ประกาศผลการสอบราคาจ้างผลิตและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จอ LED Full Color Display Screen และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง 07/01/2015
ประกาศผลสอบราคาจ้างผลิตสื่อสปอตโทรทัศน์ เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงแรงงาน 07/01/2015