ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 1 แรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วงงานแถลงข่าว “เดอะเบสท์ ออฟ นนทบุรี” the best of nonthaburi 2019 ณ ห้องประชุมเกาะเกร็ด ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี 17/09/2019
icon 2 สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์พลังงานจังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 17/09/2019
icon 3 การขับเคลื่อนนโยบาย “การปฏิรูปกำลังแรงงาน” (Workforce Transformation) จังหวัดสมุทรปราการ 17/09/2019
icon 4 สรจ.พิษณุโลก ให้การต้อนรับ พลอากาศตรี นายแพทย์ สันติ ศรีเสริมโภค ผู้แทนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 17/09/2019
icon 5 โครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 17/09/2019
icon 6 สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ นโยบายเน้นหนัก และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนประจวบคีรีขันธ์ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 17/09/2019
icon 7 การติดตามการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวของที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (ดร.จักร์ พันชูเพ็ชร) และคณะ 17/09/2019
icon 8 สรจ.พิษณุโลก ร่วมฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2562 (การเผชิญเหตุอัคคีภัยในศาลากลางจังหวัด) 17/09/2019
icon 9 สรจ.พิษณุโลก จัดประชุมกรณีปัญหาแรงงานต่างด้าว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 17/09/2019
icon 10 สรจ.อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2563 17/09/2019
icon 11 สรจ.พิษณุโลก จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2562 17/09/2019
icon 12 สรจ.อุตรดิตถ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "เทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ประจำปี 2562" 17/09/2019
icon 13 การตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน รอบที่ 3 17/09/2019
icon 14 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2562 17/09/2019
icon 15 5 เสือแรงงานหนองคาย ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของจังหวัด “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ปีพ.ศ.2562" 17/09/2019
icon 16 สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ศบร.พิจิตร ร่วมกิจกรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่เพื่อให้บริการประชาชนด้านแรงงาน ณ วัดราษฎร์เจริญ ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังวัดพิจิตร 17/09/2019
icon 17 สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ระดับจังหวัด ณ Silk Room โรงแรมเวสเกตต์ เรสซิเดนซ์ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 17/09/2019
icon 18 แรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมกิจกรรม "ขยะมีค่า ถ้ารู้แยก" ณ บริเวณลานข้างศาลากลางจังหวัดนนทบุรี 17/09/2019
icon 19 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมโครงการประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ โดยอาสาสมัครแรงงานแบบสัญจร อ.ศรีธาตุ 17/09/2019
icon 20 สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมจัดหน่วยบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร ณ โรงเรียนวังพรม ต.วังทอง อ.วังทอง จังหวัดพิษณุโลก 17/09/2019
icon 21 สรจ.พิษณุโลก เยี่ยมประชาชนเพื่อสร้างขวัญใจกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ประสบภัย 16/09/2019
icon 22 สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมฝึกอบรม "โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์" 16/09/2019
icon 23 โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ครั้งที่ 4-2562 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา 16/09/2019
icon 24 สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด 16/09/2019
icon 25 สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 16/09/2019
icon 26 สรจ.พิษณุโลก รับมอบข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม เพื่อนำไปบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัด 16/09/2019
icon 27 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงเหนือ รองนายกเทศมนตรีตำบลสำโรงเหนือ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ 16/09/2019
icon 28 สรจ.นครพนม มอบของเนื่องในวันรวมน้ำใจให้กาชาด จ.นครพนม 16/09/2019
icon 29 สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมเปิดโครงการ 101 อาชีพ และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 16/09/2019
icon 30 สนง.แรงงานจังหวัดนครพนม มอบบ้านในโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ บูรณาการร่วมกับจ.นครพนม 16/09/2019