ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 1 ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมวันรวมนำ้ใจกาชาดช่วยเรา เราช่วยกาชาด ประจำปี 2562 14/12/2018
icon 2 สรจ.มหาสารคาม ตรวจบูรณาการเพื่อป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 14/12/2018
icon 3 นางสาวอรวรรณ ผลิตาพร แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี นำทีมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี เข้าชี้แจง เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนร่วมเป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ จังหวัดปราจีนบุรี 14/12/2018
icon 4 แรงงานจังหวัดพิจิตร ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ ตามโครงการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน (งบพัฒนาจังหวัดพิจิตร) 14/12/2018
icon 5 ๕ เสือแรงงานหนองคายร่วมปฏิบัติภารกิจ ให้บริการศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้าจังหวัดหนองคาย 14/12/2018
icon 6 ผู้ตรวจราชการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเเรงงานในจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมติดตามสถานการณ์ข้อร้องเรียนของชาวประมง 14/12/2018
icon 7 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู้ตลาดแรงงาน รุ่นที่ 2 14/12/2018
icon 8 สรจ.นนทบุรี ร่วมกิจกรรมแถลงข่าวรณรงค์และเชิญชวนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๖๒ จังหวัดนนทบุรี 14/12/2018
icon 9 แรงงานจังหวัดปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการการป้องงกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว 14/12/2018
icon 10 ๕ เสือแรงงานหนองคายร่วมกิจกรรมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะครม.สัญจร และพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 14/12/2018
icon 11 สรจ.นครสวรรค์เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากรอบแนวทางและประเด็นการประเมินผล โครงการการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 14/12/2018
icon 12 แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเป็นเกียรติในงานทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน 13/12/2018
icon 13 จังหวัดปัตตานีจัดโครงการ “ศูนย์แรงงานอำเภอเคลื่อนที่ให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชนจังหวัดปัตตานี” 13/12/2018
icon 14 สรจ.นนทบุรีนำทีมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมโครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต “ดวงตาแรงงาน” 13/12/2018
icon 15 สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดพิษณุโลก 13/12/2018
icon 16 สรจ.พิษณุโลก ร่วมมอบเงินและสิ่งของให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกในงาน “วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด” 13/12/2018
icon 17 แรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีความสามารถในการประกอบอาชีพจังหวัดนนทบุรี รุ่นที่ 2 13/12/2018
icon 18 เปิดโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน Productive Manpower (กิจกรรมการพัฒนาทักษะฝีมือ การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านปง ม.3 ต. ต้าผาหมอก อ. ลอง จ. แพร่) (13 ธ.ค.61) 13/12/2018
icon 19 สรจ.นครสวรรค์ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือน ธันวาคม 256 13/12/2018
icon 20 ประชุมเรื่องอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ c188 13/12/2018
icon 21 ชาวจังหวัดชุมพร ร่วมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก 13/12/2018
icon 22 สรจ.ชุมพร ร่วมชุดปฏิบัติการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุมและดำเนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 13/12/2018
icon 23 แรงงานจังหวัดชุมพร และหัวหน้าส่วน กรง.ชุมพร รับฟังข้อคิดเห็น c188 จากสมาคมชาวประมงชุมพร 13/12/2018
icon 24 แรงงานจังหวัดชุมพรร่วมกับคณะทำงานบูรณาการความร่วมมือการตรวจคุ้มครองและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวเนื่อง 13/12/2018
icon 25 แรงงานจังหวัดยะลา ร่วมพิธีเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด "Zero Tolernce คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" 12/12/2018
icon 26 จังหวัดชุมพรประกาศเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่น "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" 12/12/2018
icon 27 นางศุภลักษณ์ ศรุติรัตน์วรกุล แรงงานจังหวัดอุทัยธานี ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 12/12/2018
icon 28 นางศุภลักษณ์ ศรุติรัตน์วรกุล แรงงานจังหวัดอุทัยธานี เปิดฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาแรงงานนอกระบบ 12/12/2018
icon 29 แรงงานจังหวัดยะลา เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน“Bike อุ่นไอรัก” 12/12/2018
icon 30 หัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดภูเก็ต ได้เข้าพบนายกสมาคมประมงจังหวัดภูเก็ต และแกนนำกลุ่มอวนล้อม 12/12/2018