ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 1 สรจ.เลย เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา/กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และกิจกรรมวันต้นไม้ (วันวิสาขบูชา)/พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและ พุทธาภิเษกพระประธานพุทธมณฑลจังหวัดเลย 21/05/2019
icon 2 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานสัญจรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านม้าร้อง ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพานและ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานใหญ่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 21/05/2019
icon 3 สรจ.นครสวรรค์ร่วมพิธีเปิดการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจ ในรูปแบบศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์) รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 21/05/2019
icon 4 จังหวัดปัตตานี จัดพิธีบวงสรวงพระบรมรูป พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ บริเวณสวนจ้าวทะเล ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี 21/05/2019
icon 5 สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีทำงานแบบบูรณาการร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากับหน่วยราชการจังหวัดนนทบุรี ณ วัดศรีราษฎร์ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 21/05/2019
icon 6 สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ร่วมบูรณาการตรวจการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลจังหวัดระยอง ณ บริเวณพื้นที่ทะเลจังหวัดระยอง 21/05/2019
icon 7 นายวรรณพ สุทารัมย์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้โครงการกิจกรรมประชารัฐร่วมพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 21/05/2019
icon 8 สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 5/2562 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 21/05/2019
icon 9 สรจ.พิษณุโลก ร่วมตรวจติดตามสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการเพื่อการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 21/05/2019
icon 10 สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมประชาคมเทศบาลเมืองเขาสามยอด ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 21/05/2019
icon 11 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 21/05/2019
icon 12 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระภิกษุสงฆ์ และพระพี่เลี้ยง จำนวน 180 รูป ณ วัดมเหยงค์ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 21/05/2019
icon 13 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการที่มีการพัฒนาระบบการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองอโยธยา ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 21/05/2019
icon 14 แรงงานจังหวัดอุทัยธานี ร่วมเป็นพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสมหามงคลราชพิธีบรมราชาพิเษกฯ ณ เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี 21/05/2019
icon 15 สรจ.นครสวรรค์ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาและทำความสะอาดบริเวณสถานที่จัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ 21/05/2019
icon 16 แรงงานจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมเทพบดี อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ชั้น 4 21/05/2019
icon 17 นายอำนาจ เชิงไว แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยผู้ช่วย ลงพื้นที่ดูสถานที่ สำหรับจัดตั้งศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู ณ ที่ว่าการอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 17/05/2019
icon 18 นางจารุณี เขมะรังษี แรงงานจังหวัดลำปางพร้อมด้วยผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดฯ และเจ้าหน้าที่ เข้าพบสถานประกอบการที่ดำเนินการ จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการฯ 17/05/2019
icon 19 สรจ.นครสวรรค์จัดการประชุมกลุ่มย่อยอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ระดับพื้นที่ (Zoning) (กลุ่มที่ 1 อำเภอเมืองนครสวรรค์) 17/05/2019
icon 20 สรจ.สุโขทัย ร่วมตรวจบูรณาการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสุโขทัย 17/05/2019
icon 21 สรจ.สุโขทัย ร่วมตรวจบูรณาการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสุโขทัย 17/05/2019
icon 22 สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 17/05/2019
icon 23 สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ "จังหวัดฉะเชิงทรา บำบัดทุกข์ บำรุง สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ วัดบางผึ้ง ตำบลบางผึ้ง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 17/05/2019
icon 24 นางสาวปราณี ชลารักษ์ แรงงานจังหวัดแพร่ อบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงานจังหวัดแพร่ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4 17/05/2019
icon 25 สรจ.อุตรดิตถ์ ออกตรวจแรงงานในสถานประกอบการเขตพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ณ หจก.เอส.พี.ไอซ์ (2556) บจก.วานิช บจก.ที พี โรจิทรานส์ และลูกชิ้น พล. เขตพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จำนวน 4 แห่ง 17/05/2019
icon 26 แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมการแถลงข่าวการจัดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 17/05/2019
icon 27 สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีการมอบนโยบายและมอบคืนโฉนดที่ดิน “คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม” ครั้งที่ 11 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 17/05/2019
icon 28 นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ร่วมเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดพัทลุง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านควน-ประกอบ ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 17/05/2019
icon 29 สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ร่วมเปิดโครงการ "เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วัดทองนพคุณ ตำบลบางจาก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 17/05/2019
icon 30 สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี 2562 ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 17/05/2019