ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่ลงข่าว
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ร่วมประชุมพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก 25/05/2018
การตรวจคุ้มครองแรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลและที่เกี่ยวเนื่อง 25/05/2018
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการ "บำบัดทุข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" 25/05/2018
การร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการร่วมกับผู้บริหารจังหวัดอุดรธานี 24/05/2018
สรจ.อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะอนุกรรมการกำกับ ติดตามผลกาารดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ 24/05/2018
แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมาย จนท.รณรงค์ส่งเสริมการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ประจำปี 2561 24/05/2018
สรจ.พิษณุโลก ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานบูรณาการการตรวจสถานประกอบการ 24/05/2018
สรจ.อุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ 24/05/2018
โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อยกระดับทักษะในการประกอบอาชีพ และส่งเสริมการค้าการลงทุนและบริการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 2 การฝึกยกระดับฝีมือ 24/05/2018
จังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ในเรือประมงทะเล 24/05/2018
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วัดป่าขันติยานุสรณ์ บ้านนาเก็บ ต.หนองแวง อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 24/05/2018
สรจ.อุตรดิตถ์ ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน สปก.ที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน 24/05/2018
สรจ.ชัยนาท จัดประชุมและออกตรวจบูรณาการการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำเดือน พ.ค.2561 24/05/2018
แรงงานจังหวัดตรัง รุกแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561 23/05/2018
แรงงานจังหวัดชุมพร ร่วมกับคณะทำงานตรวจบูรณาการความร่วมมือในการตรวจคุ้มครองแรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวเนื่อง จังหวัดชุมพร 23/05/2018
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานออกตรวจบูรณาการการตรวจสถานประกอบการประเภทสนามกอล์ฟ จำนวน 3 แห่ง 23/05/2018
แรงงานจังหวัดชุมพร ร่วมกับชุดปฏิบัติการตรวจสอบฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบสนามกอล์ฟ ในจังหวัดชุมพร 23/05/2018
แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมนำเสนอผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2561 ของจังหวัดอุตรดิตถ์ 23/05/2018
สรจ.พะเยา ออกตรวจสถานประกอบการ/ ลูกจ้าง กลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ ด้านแรงงาน 2561 22/05/2018
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรการฝึกอาชีพช่างปูกระเบื้อง จังหวัดอ่างทอง 22/05/2018