ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 1 สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมโครงการสมัชชาสวัสดิการสังคม ระดับภาค หัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อน Productive Welfare เพื่อการพัฒนาและพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน” ณ โรงแรมปริ๊นซ์ตัน กรุงเทพมหานคร 23/07/2019
icon 2 สำนักงานแรงงานจังกหวัดหนองบัวลำภู ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ แหล่งน้ำบึงงิ้ว 23/07/2019
icon 3 นายอำนาจ เชิงไว แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภูพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ คูคลอง" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ลำห้วยกุดหลด (บริเวณตรงข้าม Global House) อำเภอเมืองหนองบัวลำภู 22/07/2019
icon 4 สรจ.มหาสารคาม จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ณ ห้องประชุม 401 สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน 22/07/2019
icon 5 สำนักงานแรงงานจังหวัดเลยร่วมโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 22/07/2019
icon 6 สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดโครงการรวมพลังแห่งความภัคดีโดยอาสาสมัครแรงงาน ณ วัดบางพูดนอก อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 22/07/2019
icon 7 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ร่วมออกให้บริการโครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ 22/07/2019
icon 8 สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ จุดชมวิวบ้านนาห้วย หมู่ที่ 3 ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 22/07/2019
icon 9 สำนักงานแรงงานจังหวัดจังหวัดเลย เพื่อติดตามความก้าวหน้าของผลการปฏิบัติงาน ตามแผนการตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 3 22/07/2019
icon 10 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการ ณ บริษัท ซูมิรับเบอร์ ไทยอีสเทิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี 22/07/2019
icon 11 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ส่งเสริมการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่สอดบอร์เดอร์ และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่สอดเซรามิค 22/07/2019
icon 12 สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ หลักสูตรการทำดอกไม้จ้นทน์และพวงหรีด ณ วัดวังหว้า หมู่ที่ 2 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 22/07/2019
icon 13 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด้จพระเจ้าอยู่หัว ปี 2562 22/07/2019
icon 14 สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 3 การปรึกษาหารือร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัดระยองอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ 22/07/2019
icon 15 สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา ลำน้ำ ลำคลอง" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ วัดโศภนาลัย ม.2 ต.ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 22/07/2019
icon 16 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดตากร่วมกิจกรรม​ "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำลำคลอง" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 22/07/2019
icon 17 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน จัดประชุมเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์ราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน 22/07/2019
icon 18 สรจ.สุโขทัย ร่วมตรวจบูรณาการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสุโขทัย 22/07/2019
icon 19 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัยจัดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง"เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 22/07/2019
icon 20 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมกับทีมตรวจบูรณาการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ออกตรวจ สปก.กลุ่มเสี่ยง ในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน 22/07/2019
icon 21 นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย แรงงานจังหวัดสระแก้ว นายวสันต์ ปาลาส จัดหางานจังหวัดสระแก้ว ได้เข้าพบหารือกับ นายฮุน ซาเรือน (Hun Saroeun) กงสุลใหญ่กัมพูชา ที่ห้องรับรองสถานกงสุลใหญ่ แห่งราช 19/07/2019
icon 22 นายบวร ดรุณสนธยา แรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมหัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ และข้าราชการ เจ้าหน้าที่พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ 19/07/2019
icon 23 สำนักงานแรงงานจังหวัดระยองขับเคลื่อน To Be Number One จังหวัดระยอง ณ บริษัท IRPC จำกัด มหาชน ตั้งอยู่ที่ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 19/07/2019
icon 24 สำนักงานแรงงานหนองคาย ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน การดำเนินการตามตัวชี้วัด “ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูล ของจังหวัด” ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย 19/07/2019
icon 25 สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาสังคมต่อต้านการทุจริต จังหวัดพิษณุโลก ณ โรงแรมดิอิมพิเรียมโฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดพิษณุโลก 19/07/2019
icon 26 สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด จังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 19/07/2019
icon 27 สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ จัดประชุมเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล 19/07/2019
icon 28 สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ เข้าร่วมตรวจบูรณาการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดแพร่ (12.07.62) 19/07/2019
icon 29 สรจ.นครสวรรค์ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ 19/07/2019
icon 30 สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ประชุม อสร.สัญจรในพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนา ณ ศาลากองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 19/07/2019